شماره سيزدهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامي به چاپ رسيد.
تاريخ  :  1395/12/28
 شماره سيزدهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامي به چاپ رسيد. اين شماره كه مربوط به پاييز و زمستان سال 1396 است مشتمل بر 6 مقاله در حوزه هاي مختلف مربوط به موضوع نشريه به چاپ رسيده است. فايل كامل مقالات از طريق سامانه نشريات دانشگاهي قابل دريافت است.
0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن