دريافت درجه علمي - ترويجي دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي
تاريخ  :  1393/10/22
 وزارت علوم تحقيقات و فناوري با درجه علمي - ترويجي دوفصلنامه حقوق بشر اسلامي موافقت نمود.


وزارت علوم تحقیقات و فناوری براساس آئین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات در کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 93/8/21 با اعطای درجهعلمی - ترویجیدوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی موافقت نمود

0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن